DBBF

Søg
Close this search box.
0
0
Subtotal: 0,00 kr.

Ingen varer i kurven.

Ingen varer i kurven.

Frame-1
Søg
Close this search box.
0
0
Subtotal: 0,00 kr.

Ingen varer i kurven.

Ingen varer i kurven.

Indkaldelse til Rigsdag 2022

Kære Basketballklubber
I inviteres hermed til den årlige Basketrigsdag

LØRDAG DEN 11. JUNI 2022
(Lokation offentliggøres senere)

Klubbens stemmetal afhænger af antal turneringshold ved afslutningen af sæsonen. I kan se stemmefordelingen nederst på siden.

Tilmeld jer her https://www.cognitoforms.com/DBBF1/DanmarksBasketballForbundsRigsdag2022Tilmelding
– senest lørdag d. 28. maj 2022. Hvis fristen overskrides, bortfalder klubbens stemmeret.

HENT RIGSDAGSMATERIALET V.1 HER
https://drive.google.com/file/d/1hvRsZoDAimIQHHelR2sSo7hOg2YbdzT6/view?usp=sharing

Rigsdagsmateriale
Dagsorden for mødet, skriftlige beretninger, og lovforslag udsendes til alle medlemsklubber og offentliggøres senest en uge før den i §11 stk. 10 fastsatte deadline for tilmelding og dermed senest lørdag d. 21. maj 2022.

Dagsorden for mødet, det reviderede regnskab, formandens skriftlige beretning og beretninger fra udvalg, der er på valg, skal af bestyrelsen udsendes rigsdagsdeltagerne senest en uge før mødets afholdelse og dermed senest lørdag d. 4. juni 2022.

Hvis du også ønsker at modtage materialet fysisk med posten, skal du angive det i tilmeldingen. For at sikre at det når frem i tide vil det fysiske materiale ikke indeholde regnskab og budgettal, men det vil være med i det fulde materiale som fremsendes via mail.

Bemærk at klubber med gæld til DBBF hverken har tale- eller stemmeret til Basketrigsdagen.
Spørgsmål til regnskabet skal sendes til info@basket.dk senest en uge inden Rigsdagen, så det relevante materiale kan fremskaffes. Hvis der stilles detaljerede spørgsmål på dagen, kan vi ikke garantere at kunne give et fyldestgørende svar.

Valg til bestyrelse og udvalg
Følgende poster er på valg til den kommende rigsdag – Formand for bestyrelsen, formand for dommerudvalget, formand for trænerudvalget, formand for børne- og ungeudvalget og formand for 3×3 udvalget.
Udvalgsposter på valg er dommerudvalget, trænerudvalget, børne- og ungeudvalget og 3×3 udvalget.
Har du interesse i at bidrage i DBBF’s politiske udvalg kan du på forhånd tage fat i udviklingschef, Thomas Johansen (tjs@basket.dk) og høre lidt om arbejdet.

Forplejning og forventet tidsplan
Der vil blive serveret morgenbrød fra kl. 9.30 og frokost ca. kl.12.00. Mødet forventes at slutte mellem 16.00 og 17.00 afhængig af hvor meget debat der er. Der er dog nedsat en arbejdsgruppe, som ser på Rigsdagskonceptet, så der kan komme tilpasninger af tidsplanen.
På vegne af bestyrelsen og med venlig hilsen
Sebastian Brydegaard
Direktør

§11 Deltagelse og stemmeret på rigsdagen
Hver medlemsklub kan på Basketrigsdagen deltage med maksimalt tre repræsentanter, som skal være medlem af den klub, de repræsenterer.

Stk. 2
På Basketrigsdagen har følgende møde- og taleret:
klubrepræsentanter
medlemmer af DBBF´s bestyrelse
medlemmer af de stående udvalg, jf. § 9 nr. 3-4 og udvalg nedsat efter 17, stk.1.
formanden eller en valgt repræsentant for henholdsvis spillerforeningen, trænerforeningen og dommerforeningen, såfremt disse foreninger virker på et demokratisk grundlag
Ansatte på forbundskontoret og formelle samarbejdspartnere. Disse kan som udgangspunkt svare på spørgsmål, og svarene skal være faktuelle, neutrale og indenfor deres ressortområde.
Personer der stiller op til valg som ikke er omfattet af ovenstående.

Stk. 3
Revisorerne har ret til at overvære møderne og deltage i forhandlingerne vedrørende deres forretningsområde.

Stk. 4
Ved afstemninger på Basketrigsdagen har følgende stemmeret:
Hver repræsenteret medlemsklub har én stemme. Dog har klubber, med 9 eller flere hold, to stemmer, og klubber, med 17 eller flere hold, har 3 stemmer. Stemmerne kan kun afgives ved personligt fremmøde. En medlemsklub har kun tale og stemmeret, hvis den pr. 30. april samme år ikke havde gæld til DBBF, eller har indgået en aftale med DBBF om afvikling af gæld til forbundet
Hvert af bestyrelsens medlemmer har én stemme.
Den, der møder for henholdsvis spillerforeningen, trænerforeningen og dommerforeningen, har hver én stemme.
Samme person kan som følge af flere stemmegivende funktioner have mere end én stemme på Basketrigsdagen. Hvis samme person repræsenterer mere end én medlemsklub på Basketrigsdagen, har vedkommende repræsentant dog kun stemmeret på vegne af én af de klubber, som repræsenteres.
Ingen person kan uanset stemmeforhold have mere end to stemmer på rigsdagen.

Stk. 5
En afgivet stemmeseddel er ved personvalg kun gyldig, hvis der er afgivet stemme på et antal kandidater svarende til det antal personer, der skal vælges.

Stk. 6
De medlemsklubber, der ønsker at deltage i Basketrigsdagen, skal tilmelde sig Basketrigsdagen skriftligt. Tilmeldingen skal indeholde navn på den eller de repræsentanter, klubben sender.

Stk. 7
De stående udvalg, jf. § 9 nr. 4, tilmelder skriftligt de udvalgsmedlemmer, som ønsker at deltage i Basketrigsdagen.

Stk. 8
Spillerforeningen, trænerforeningen og dommerforeningen samt de udvalg, der er nedsat efter § 17, stk. 1, tilmelder skriftligt foreningens henholdsvis udvalgets repræsentant i Basketrigsdagen.

Stk. 9
Hvis en stemmeberettiget deltager, jf. stk. 4, ikke er i stand til at møde på Basketrigsdagen, kan pågældende pr. fuldmagt overdrage sin stemme til enten en korrekt tilmeldt deltager, eller en anden repræsentant.
Fuldmagten skal fremvises på rigsdagen fra enten en forenings formand, eller fra den personligt stemmeberettigede person.

Stk. 10
For at have stemmeret til Basketrigsdagen skal tilmeldingen være DBBF´s sekretariat i hænde senest 2 uger før Basketrigsdagens afholdelse.
Stemmer pr. klub til Basketrigsdagen 2022 (0.1 Mb)

Flere
nyheder

Scroll to Top