DBBF

Søg
Close this search box.
0
0
Subtotal: 0,00 kr.

Ingen varer i kurven.

Ingen varer i kurven.

Frame-1
Søg
Close this search box.
0
0
Subtotal: 0,00 kr.

Ingen varer i kurven.

Ingen varer i kurven.

Etisk kodeks

Fair play & værdier

Information om fair play, code of conduct og DBBF værdier

ETISK KODEKS

Etisk Kodeks for Danmarks Basketball Forbund

Basketball i Danmark er ligesom de fleste idrætter i Danmark bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fair play, respekt for modstanderne, ordentlig opførsel på – og uden for banen mv. Det er Danmarks Basketball forbunds ønske, at disse skrevne og uskrevne etiske spilleregler bliver eksponeret i vores idræt, så der sendes de rigtige signaler til børn og unge. Dette indebærer, at spillere, trænere, ledere, dommere og forældre skal være deres ansvar bevidst som rollemodeller. Danmarks basketball forbunds Etiske Kodeks tager udgangspunkt i forbundets værdier. Hertil læner vi os aktivt op ad Danmarks Idrætsforbunds Etiske retningslinjer, vores egne 10 forældrebud, samt det arbejde der kontinuerligt sker i forbundets forskellige udvalg, ligesom vi anerkender FN’s børnekonvention.
Forbundet bestræber sig på at arbejde mere værdibaseret. Derfor har forbundet en nedskrevet procedure for, hvordan vi takler henvendelser af Etisk karakter. Proceduren er forankret hos forbundets Sportschef og breddechef. Dette for at sikre en ens sagsbehandling af de sager der måtte opstå. Link ind?

DBBF´s VÆRDIER

Respekt

Vi respekterer alle uanset hvilken klub de kommer fra og hvilken holdning de har. Vi fremfører konstruktiv kritik af andres uhensigtsmæssige handlinger. Vi går efter bolden og ikke efter manden.

File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.

Fællesskab

Vi er en holdsport og er glade for at være en del af et større fællesskab. Vi har alle et personligt ansvar for at få fællesskabet til at fungere. Jo højere en position man indtager i formelle og uformelle hierarkier, jo større ansvar for at bidrage til fællesskabet.

File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.

Ansvar

Vi tager selv ansvar og stiller krav til os selv, før vi stiller krav til andre.

File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.

Konkurrence

Vi elsker at konkurrere og blive bedre igennem konkurrencen. Konkurrence skal være ”fair” og udføres med respekt for dem man konkurrerer med. Vi kæmper for at vinde – men ikke for enhver pris.

File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.

Engagement

Vi brænder for vores sport, og oplever igennem vores engagement udvikling som spiller, leder, dommer, træner – og som person. Vores engagement må aldrig gå ud over vores respekt for andre, og det personlige ansvar for fællesskabet.

File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.

DBBF´s BØRNE & UNGE-RETTIGHEDER

Dansk BasketBall Forbunds børne- og unge-rettigheder sætter børnenes behov i centrum, og udtrykker de værdier, som skal ligge til grund for børne- og ungebasket i Danmark.

Rettighederne baserer sig på FNs børnekonvention.

Børne- og unge basketball er et inkluderende fællesskab. Derfor gælder DBBF’s børne- og unge-rettigheder for alle børn og unge uden forskelsbehandling og uden hensyn til barnets / den unges og forældrenes køn, etniske baggrund, livssyn, seksuelle orientering, vægt / fysiske / spillemæssige udvikling eller eventuel funktionsnedsættelse.
1. Tryghed
Børn og unge har ret til at deltage i et trygt træningsmiljø frit for pres og udnyttelse. Børn under 6 år skal have en voksen med på aktiviteterne. Skader skal forebygges.
 
2. Venskab og trivsel
Børn og unge  har ret til at deltage i trænings- og konkurrenceaktiviteter, hvor der er tilrettelagt, så de kan udvikle venskaber og solidaritet. Basketballspillere skal tage vare på hinanden.
3. Mestring
Børn og unge har ret til at opleve mestring og lære mange forskellige færdigheder. De skal også have muligheder for variation, øvelse og samarbejde med andre.
 
4. Påvirkning
Børn og unge har ret til at sige sin mening og blive hørt. De skal have mulighed til at være med på planlægning og gennemførsel af egen idrætsaktivitet sammen med trænere og forældre.
 
5. Frihed til at vælge
Børn og unge har ret til at vælge hvilken idræt eller hvor mange idrætter, de vil deltage i. De bestemmer selv hvor meget de vil træne.
 
6. Konkurrencer for alle
Børn og unge har ret til at vælge om de vil delta i konkurrencer eller ikke. Børn og unge som melder overgang fra en klub til en anden skal have fuld ret til at deltage i konkurrencer for den nye klub så snart overgangen er registreret. Alle børn og unge skal have en premie i en basketturnering, dersom der er præmiering.
 
7. På børns og unges præmisser
Børn og unge har ret til at deltage i trænings- og konkurrenceaktiviteter som er tilpasset deres alder, fysiske udvikling og modenhedsniveau.
 
Udviklingsplan 
Alle, som arbejder med børn og unge basket, bør følge en fælles udviklingsplan for at sikre størst mulig variation og muligheder for stor bevægelseserfaring.
Op til U7
Leg og varierede aktiviteter skal stimulere børnenes udvikling og styrke de grundlæggende bevægelsesmønstre.
U9
Gode muligheder for at udforske og træne på forskellige fysiske aktiviteter eller idrætsøvelser med forskellige bevægelsesmønstre, således at spillerne får bred bevægelseserfaring. Dette giver et godt grundlag for senere bevægelseslæring. Sådanne aktiviteter kan inspireres fra andre idrætter, men hver klub har ansvaret for at gøre tilbuddet varieret og tilpasset børnenes udviklingsniveau.
U11
Basketball skal præges af varierede aktiviteter og højt aktivitetsniveau som sikrer gode basisfærdigheder.


U13 og U15 Fordybning i en eller nogle få idrætter kan sikre et godt teknikgrundlag for senere udvikling indenfor basketball.
 
 
Etisk kodeks for basketball for børn og unge op til U15
God børne- og ungdomsbasketball kræver gode voksne rollemodeller, da den er kendetegnet ved:

 • at spillere trives,
 • at flest muligt ønsker at deltage,
 • at spillere udvikler sig fysisk, psykisk og socialt,
 • at oplæringen er tilpasset spillerens alder, udvikling og behov,
 • at spilleren oplever mestring og fremgang gennem individuel vejledning og opmuntring,
 • at træningen er legebetonet.

Det overordnede mål med børne- og ungdomsbasketball er at give spilleren mulighed for alsidig udvikling og for at mestre forskellige færdigheder for så i teenageårene eventuelt at specialisere sig. Således kan grundlaget lægges for en varig lyst til at dyrke idræt og fysisk aktivitet. Præstation må ikke prioriteres foran læring.
Men børne- og ungdomsbasketball realiseres slet ikke altid i henhold til disse idealer. Voksne kan have ambitioner og opstille mål uafhængigt af spillerens egne præmisser. Tidlig specialisering, træning og hård konkurrenceorientering kan forstyrre spillerens udvikling både fysisk, psykisk, socialt og moralsk. Børne- og ungdomsbasketball kræver trænere med solid kompetence og værdiforankring.
De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, som kendetegner den gode børne- og ungdomsbasketball.
I. Etiske normer for udøverne

 1. Gør altid dit bedste!
 2. Overhold Børnereglerne og normerne for fair play i børne- og ungdomsbasketball!
 3. Deltag i idræt for din fornøjelses skyld, ikke fordi du skal behage dine forældre eller trænere!
 4. Vis respekt over for alle spillere, både medspillere og konkurrenter!
 5. Lad være med at diskutere med dommere eller andre officials!
 6. Vis respekt og vær åben og ærlig i forhold til de trænere og ledere, som har ansvar for dig!
 7. Undlad hånende eller nedladende tilråb til eller udtalelser om medspillere og konkurrenter, dommere, andre officials, trænere eller ledere!
 8. Opfør dig over for andre, som du selv gerne vil have, at de opfører sig over for dig!

 
II. Etiske normer for trænere

 1. Vær et godt eksempel og en god rollemodel for dine spillere!
 2. Skab mulighed for og motivér spilleren til at udvikle sit individuelle talent uanset niveau!
 3. Tilrettelæg træning og konkurrence således, at den er passende i forhold til hver enkelt udøvers alder og udviklingstrin!
 4. Overhold og respektér Børnereglerne og normerne for fair play i børne- og ungdomsbasket og tilskynd udøverne til at gøre det samme!
 5. Lær gennem dine egne handlinger dine spillere at optræde med respekt over for dommere, officials og modstandere/konkurrenter!
 6. Giv positiv kritik, som passer til den enkelte udøvers individuelle behov og alder!
 7. Undgå overdreven negativ kritik!
 8. Prioritér indsats efter evne over resultatet! Arbejdsmoral, arbejdsindsats og proces er vigtigst.
 9. Tilskynd spillerne til at respektere hinanden som individer – uanset deres baggrund, sportslige evner og potentiale!
 10. Fordøm usportslig optræden og hånende eller nedladende tilråb og udtalelser!
 11. Hold til stadighed din viden om træning og udvikling af unge spillere opdateret!
 12. Vær altid opmærksom på den magt, du har som træner, og undgå enhver seksuel tilnærmelse af og intim kontakt med spillere.
 13. Behandl alle spillere ligeværdigt – uafhængigt af køn, race, etnisk og religiøst tilhørsforhold!
 14. Vis interesse og omsorg for syge og skadede spillere!
   

III. Etiske normer for ledere og ansatte i organisationerne

 1. Søg at give alle spillere lige muligheder for at deltage uafhængigt af deres baggrund, idrætslige evner og potentiale!
 2. Inddrag spillerne og forældrene i planlægning og beslutninger knyttet til børne- og ungdomsbasketball!
 3. Udøveren deltager for sin fornøjelses og ikke for belønningens skyld. Overdriv derfor ikke brugen af præmier!
 4. Gå forrest med en positiv opførsel samt positive og støttende kommentarer!
 5. Fordøm usportslig optræden og hånende eller nedladende tilråb og udtalelser!
 6. Lær udøverne respekt for organisationsværdierne åbenhed og demokrati!
 7. Undgå enhver seksuel tilnærmelse af og intim kontakt med udøverne!
 8. Behandl alle spillere ligeværdigt – uafhængigt af køn, race, etnisk og religiøst tilhørsforhold!

 
IV. Etiske normer for forældre

 1. Vær et godt eksempel og en god rollemodel for børnene / de unge i hallen.
 2. Giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres ikke!
 3. Tænk på, at det er dit barn der spiller basketball – ikke dig!
 4. Tilskynd dit barn til at spille eller udøve basketball efter Børnereglerne og til at løse konflikter uden fjendtlighed eller vold!
 5. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen – ikke bare til din datter eller søn.
 6. Giv opmuntring i både med- og modgang – giv ikke uberettiget kritik, men vær positiv og vejledende
 7. Latterliggør aldrig et barn og råb ikke ad det, hvis det har begået en fejl!
 8. Husk, at børn og unge lærer bedst med/gennem eksempler. Værdsæt altid godt spil og gode præstationer fra alle børn og unge!
 9. Værdsæt frivillige trænere, ledere og officials ved at respektere deres valg og brug af spillere. Forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen. Uden dem kunne dit barn ikke deltage i nogen kamp/konkurrence!
 10. Se på dommeren som en vejleder – kritiser ikke hans/hendes afgørelser og lær børn og unge at gøre det samme!
 11. Mød op til træning og kamp – dit barn ønsker det.
 12. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke.
 13. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet.
 14. Vis respekt for arbejdet i klubben – bak op om initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement.
 15. Respektér ethvert barns rettigheder og værdighed – uafhængigt af køn, race, etnisk og religiøst tilhørsforhold!

BEHANDLING AF KLAGER AF ETISK KARAKTER

Vejledning til at klage

Forbundet oplever ikke mange, men alligevel et stigende antal klager fra trænere, ledere, forældre og klubber der meddeler om ubehagelige oplevelser i hallerne, til basketball kampe. For at være mere skarpe på hvordan vi takler disse henvendelser, beder vi alle følge nedenstående skabelon. DBBF ønsker at motiverer klubberne til, så vidt muligt, at forholde sig til sager af etisk karakter internt, og helst med så få involveret som muligt. Der skal tages hensyn til, at sådanne sager oftest er meget følsomme. DBBF har igennem børneregler og etisk kodeks, holdninger til hvordan vi ønsker at kampe og andre arrangementer i DBBF regi, bliver en god oplevelser for alle deltagende. Det er vigtigt at DBBF får kommunikeret dette til klubberne, men på en god og hensynsfuld måde.
Procedure.
1. Alle henvendelser skal tages alvorligt, og behandles hurtigst muligt, men grundigt. Er man i tvivl om hvorledes man skal takle en sag, så tag fat i din leder.
2. DBBF skal som det første vurderer, om der er andre personer i sagen, der kan være med til at nuancerer pågældende episode. Det kan være dommere, Dommerbord, eller andre som har været tæt på sagen.
3. DBBF skal altid henvende sig til klubben, som indberetter en episode. Uanset hvilken person i klubben der indberetter episoden. Skal kontakten altid tages til formanden og kun formanden i klubben.
4. DBBF skal altid henvende sig til klubben, som bliver anklaget. Uanset hvilken person i klubben der bliver     anklaget. Skal kontakten altid tages til formanden og kun formanden i klubben.
6. Alle henvendelser skal ske pr. tlf. IKKE mail.
7. Udvalgsformænd for de udvalg hvor det er relevant skal informeres om sagen. Hvis det f.eks. er en sag om en ungdomstræner, skal børne og ungeudvalget samt trænerudvalget orienteres. Er det en dommer, skal formanden for dommerudvalget orienteres.

Scroll to Top